رنگ زرد ترافیکی پارس اشن 5 کیلوگرم کد 1056

  • برند : صنایع رنگسازی پارس اشن
  • نوع رنگ : رنگ ترافیک
  • فام رنگ : زرد
  • کد رنگ : 1056
  • وزن رنگ : 5 کیلوگرم
  • حجم رنگ : 4 لیتر
  • حلال رقیق کننده : تینر فوری 10000 تا تینر فوری 20000
  • موارد مصرف : ایجاد پوشش رنگی بر روی آسفالت و بتن
  • کاربردها : ﺟﻬﺖ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻣﺨﺼﻮص، رنگ آمیزی ﺧﻄﻮط ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده و ﺳﻄﻮح ﭘﺮﺗﺮدد و در ﻣﻌﺮض UV، خط کشی سالنهای ورزشی و رنگ آمیزی کف پارکینگ