خرید تینر پلی یورتان

تینر پلی یورتان و کاربرد آن

تینر پلی یورتان به عنوان حلال و  رقیق کننده رنگهای پلی یورتان، کیلر پلی یورتان، حلال رنگ رویه پلی یورتان، سیلر پلی یورتان و آستر (پرایمر) پلی یورتان استفاده میشود.

میزان اختلاط تینر با رنگ،بستگی به غلظت رنگ،سطح مورد نظر، ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوایی (درجه حرارت محیط) دارد. تینر پلی یورتان بی رنگ و شفاف است و سرعت تبخیر بسیار بالایی دارد.


تینر پلی یورتان به عنوان حلال و  رقیق کننده رنگهای پلی یورتان چوب مثل:سیلر و کیلر پلی یورتان، رنگ رویه پلی یورتان و رنگهای پلی یورتان انومبیل استفاده میشود.