رنگ سفید ترافیکی پارس اشن 25 کیلوگرم کد 1024

  • برند : صنایع رنگسازی پارس اشن
  • نوع رنگ : رنگ ترافیک
  • فام رنگ : سفید
  • کد رنگ : 1024
  • وزن رنگ : 25 کیلوگرم
  • حجم رنگ : 20 لیتر
  • حلال رقیق کننده : تینر فوری 10000 تا تینر فوری 20000
  • موارد مصرف : ایجاد پوشش رنگی بر روی آسفالت و بتن
  • کاربردها : ﺟﻬﺖ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻣﺨﺼﻮص، رنگ آمیزی ﺧﻄﻮط ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده و ﺳﻄﻮح ﭘﺮﺗﺮدد و در ﻣﻌﺮض UV، خط کشی سالنهای ورزشی و رنگ آمیزی کف پارکینگ