اسپری کیلربراق کننده گلریز

براق / برپایه رزین الکید