اسپری رنگ قهوه ای سوخته گلریز

براق / برپایه رزین الکید