۳۴,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۲۷,۵۰۰ تومان
۲۷,۵۰۰ تومان

رنگ روغنی ساختمانی

رنگ گل ماش روغنی پارس اشن کد 615

۲۷,۵۰۰ تومان

رنگ های روغنی برای تزیین ساختمان و رنگ آمیزی سطوح گچی، چوب، آهن و سیمان با استفاده از بهترین مواد اولیه استفاده میشود. رنگ روغنی آلکیدی با تمام شرايط جوی ايران سازگار میباشد.