اسپری رنگ قهوه ای روشن گلریز

براق / برپایه رزین الکید